AVGO - Broadcom Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:565.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
247.950.00-112023-06-090.500.00-513
251.800.00-112023-06-160.530.00-129
-----2023-06-230.800.00-118
-----2023-06-300.900.00-1222