CFMS - ConforMIS, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
認購期權範圍2018年4月20日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CFMS180420C000025002018-02-01 4:14PM EDT2.500.050.000.200.00-2187212.50%
CFMS180420C000050002018-02-01 3:13PM EDT5.000.050.000.250.00-10178351.56%
認沽盤範圍2018年4月20日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CFMS180420P000025002018-02-01 10:54AM EDT2.501.200.101.500.00-479383.59%
CFMS180420P000050002017-12-19 10:30AM EDT5.002.652.303.200.00-20610.00%