CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:39.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000390002020-02-28 10:47AM EST2020-02-280.350.310.36-1.00-74.07%164950.00%
CSCO200306C000390002020-02-28 10:47AM EST2020-03-061.371.331.39-1.93-58.48%9815429.49%
CSCO200320C000390002020-02-28 10:29AM EST2020-03-201.771.741.83-1.11-38.54%221830.62%
CSCO200327C000390002020-02-25 3:25PM EST2020-03-271.751.692.03-2.30-56.79%103031.45%
CSCO200403C000390002020-02-28 10:47AM EST2020-04-031.881.572.05-2.77-59.57%9328.66%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000390002020-02-28 10:48AM EST2020-02-280.660.600.64+0.56+560.00%60334132.03%
CSCO200306P000390002020-02-28 10:47AM EST2020-03-061.571.591.68+0.88+127.54%961,06792.04%
CSCO200313P000390002020-02-28 10:22AM EST2020-03-131.691.751.85+0.89+111.25%243072.51%
CSCO200320P000390002020-02-28 10:03AM EST2020-03-202.062.022.09+0.98+90.74%54582066.55%
CSCO200327P000390002020-02-28 9:41AM EST2020-03-272.052.062.23+1.19+138.37%515660.06%
CSCO200403P000390002020-02-28 9:36AM EST2020-04-032.212.342.47+1.65+294.64%245,05859.23%
CSCO200409P000390002020-02-27 3:12PM EST2020-04-091.232.082.710.00--554.64%