CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:39.50
認購期權範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191220C000395002019-11-22 10:29AM EST2019-12-205.580.000.000.00-1000.00%
認沽盤範圍2019年12月6日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191213P000395002019-12-02 1:45PM EST2019-12-130.020.000.000.00-20012.50%
CSCO191220P000395002019-12-04 3:48PM EST2019-12-200.030.000.000.00-3012.50%
CSCO200103P000395002019-12-03 3:13PM EST2020-01-030.110.000.000.00-706.25%