CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:46.50
認購期權範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191213C000465002019-12-06 3:54PM EST2019-12-130.010.000.000.00-411,79812.50%
CSCO191220C000465002019-12-06 12:50PM EST2019-12-200.040.000.000.00-581,7386.25%
CSCO191227C000465002019-12-06 3:01PM EST2019-12-270.060.000.000.00-3079746.25%
CSCO200103C000465002019-12-06 3:33PM EST2020-01-030.090.000.000.00-211906.25%
CSCO200110C000465002019-12-06 10:40AM EST2020-01-100.120.000.000.00-4736.25%
認沽盤範圍2019年12月13日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO191213P000465002019-12-06 2:11PM EST2019-12-132.620.000.000.00-64960.00%
CSCO191220P000465002019-12-06 2:22PM EST2019-12-202.590.000.000.00-141930.00%
CSCO191227P000465002019-11-27 10:36AM EST2019-12-271.720.000.000.00-10730.00%
CSCO200103P000465002019-12-04 10:58AM EST2020-01-032.450.000.000.00-14180.00%
CSCO200110P000465002019-12-06 3:27PM EST2020-01-103.060.000.000.00-440.00%