CSCO - Cisco Systems, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:51.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228C000510002020-02-27 3:40PM EST2020-02-280.010.000.010.00-31,364181.25%
CSCO200306C000510002020-02-21 10:25AM EST2020-03-060.030.000.030.00-121971.88%
CSCO200313C000510002020-02-26 1:37PM EST2020-03-130.010.000.050.00-141256.25%
CSCO200320C000510002020-02-26 10:57AM EST2020-03-200.030.000.050.00-604151.76%
CSCO200327C000510002020-02-24 3:29PM EST2020-03-270.060.000.190.00-121750.20%
CSCO200403C000510002020-02-19 2:17PM EST2020-04-030.090.000.150.00--249.32%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CSCO200228P000510002020-02-19 11:59AM EST2020-02-285.0511.4512.950.00-290460.55%
CSCO200306P000510002020-02-21 3:27PM EST2020-03-064.8411.8012.550.00-40161.13%
CSCO200313P000510002020-02-24 10:38AM EST2020-03-136.3412.2012.450.00-10124.71%
CSCO200403P000510002020-02-19 2:00PM EST2020-04-035.3512.3512.850.00--188.28%