DIS - The Walt Disney Company

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:84.00
認購期權範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230602C000840002023-05-31 3:53PM EDT2023-06-024.140.000.000.00-1000.00%
DIS230609C000840002023-05-31 3:31PM EDT2023-06-094.550.000.000.00-2600.00%
DIS230616C000840002023-05-31 10:53AM EDT2023-06-164.450.000.000.00-100.00%
DIS230623C000840002023-05-26 3:56PM EDT2023-06-235.650.000.000.00-400.00%
認沽盤範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230602P000840002023-05-31 3:55PM EDT2023-06-020.040.000.000.00-331012.50%
DIS230609P000840002023-05-31 3:57PM EDT2023-06-090.320.000.000.00-30706.25%
DIS230616P000840002023-05-31 3:50PM EDT2023-06-160.620.000.000.00-17306.25%
DIS230623P000840002023-05-31 3:41PM EDT2023-06-230.850.000.000.00-4006.25%
DIS230630P000840002023-05-31 3:05PM EDT2023-06-301.140.000.000.00-4303.13%
DIS230707P000840002023-05-31 3:29PM EDT2023-07-071.290.000.000.00-2203.13%