DIS - The Walt Disney Company

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:109.00
認購期權範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230623C001090002023-06-08 10:16AM EDT2023-06-230.040.030.040.00-85239.84%
DIS230630C001090002023-06-06 3:40PM EDT2023-06-300.110.060.070.00-212735.35%
認沽盤範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230623P001090002023-05-19 1:57PM EDT2023-06-2317.3016.9017.200.00-3048.05%