DIS - The Walt Disney Company

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:87.00
認購期權範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230616C000870002023-06-09 2:15PM EDT2023-06-165.145.105.30-0.51-9.03%1750438.43%
DIS230623C000870002023-06-09 3:58PM EDT2023-06-235.355.305.45-0.51-8.70%87530.62%
DIS230630C000870002023-06-09 2:12PM EDT2023-06-305.725.605.75-0.61-9.64%411529.98%
DIS230707C000870002023-06-08 3:40PM EDT2023-07-075.955.856.00-0.40-6.30%25529.25%
DIS230714C000870002023-06-06 9:49AM EDT2023-07-146.706.056.250.00-11328.96%
認沽盤範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230616P000870002023-06-09 3:54PM EDT2023-06-160.110.100.11-0.04-26.67%2101,19927.34%
DIS230623P000870002023-06-09 3:53PM EDT2023-06-230.250.240.26-0.04-13.79%371,74724.32%
DIS230630P000870002023-06-09 2:52PM EDT2023-06-300.470.430.45+0.01+2.17%6971023.73%
DIS230707P000870002023-06-09 2:17PM EDT2023-07-070.580.560.60-0.02-3.33%1131022.85%
DIS230714P000870002023-06-09 3:52PM EDT2023-07-140.750.740.79-0.03-3.85%117322.88%