GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:2500.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GOOG230616C025000002022-07-14 3:32PM EDT2023-06-16215.000.000.000.00-210550.00%
GOOG230915C025000002022-07-14 1:24PM EDT2023-09-15243.670.000.000.00-144250.00%
GOOG240119C025000002022-07-15 11:57AM EDT2024-01-19310.000.000.000.00-519950.00%
GOOG240621C025000002022-07-15 2:12PM EDT2024-06-21360.430.000.000.00-1450.00%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
GOOG230616P025000002022-07-15 11:25AM EDT2023-06-16386.240.000.000.00-12,0850.00%
GOOG230915P025000002022-07-14 1:24PM EDT2023-09-15443.030.000.000.00-14110.00%
GOOG240119P025000002022-07-11 9:36AM EDT2024-01-19401.800.000.000.00-22860.00%
GOOG240621P025000002022-07-14 10:02AM EDT2024-06-21500.500.000.000.00-180.00%