GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:102.50
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
21.490.00-3202023-06-160.060.00-230
23.800.00-502023-09-151.170.00-20
27.020.00-302024-01-193.050.00-110
35.870.00-202024-06-215.000.00-50