GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:117.50
認購期權
2023年6月2日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
8.96+0.54+6.41%5815,6532023-06-160.94-0.26-21.67%9813,550
13.05-0.70-5.09%528,3542023-09-154.55-0.50-9.90%1031,762
19.10+0.56+3.02%16,1822024-01-197.30-0.55-7.01%228,076
21.220.00-16612024-06-219.80+0.40+4.26%20778