GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:1960.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
583.600.00-432023-06-16149.900.00-19
514.380.00-1152023-09-15153.000.00-23
696.000.00-3312024-01-19242.460.00-121