GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:3150.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
48.800.00-1732023-06-16839.240.00-220
86.900.00-78382023-09-15829.870.00-11
154.800.00-1532024-01-19908.450.00-119