GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:93.00
認購期權
2023年6月2日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
30.870.00-102023-06-020.010.00-10
30.960.00-102023-06-090.030.00-80
31.000.00-202023-06-160.030.00-90
31.950.00-302023-06-230.080.00-110
33.200.00-402023-09-150.780.00-60
33.550.00-102024-01-191.940.00-20
39.810.00-202024-06-213.800.00-1530