KO - The Coca-Cola Company

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
年度

損益表

所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
30/12/2018
30/12/2017
30/12/2016
總收益
37,266,000
34,300,000
35,410,000
41,863,000
收益成本
14,619,000
13,067,000
13,256,000
16,465,000
毛利
22,647,000
21,233,000
22,154,000
25,398,000
營運成本
研究發展
-
-
-
-
銷售、總務及行政
12,103,000
11,002,000
12,496,000
15,262,000
營運總成本
12,561,000
12,081,000
14,653,000
16,772,000
經營收入或虧損
10,086,000
9,152,000
7,501,000
8,626,000
利息支出
946,000
950,000
841,000
733,000
其他收益總數/支出淨額
1,083,000
-666,000
-595,000
-399,000
稅前收益
10,786,000
8,225,000
6,742,000
8,136,000
所得稅費用
1,801,000
1,749,000
5,560,000
1,586,000
連續營業收益
8,985,000
6,476,000
1,182,000
6,550,000
淨收益
8,920,000
6,434,000
1,248,000
6,527,000
可分配給普通股股東的淨收入
8,920,000
6,434,000
1,248,000
6,527,000
已回報的每股盈利
基本資料
-
1.51
0.29
1.51
已拆股
-
1.50
0.29
1.49
加權平均流通股份
基本資料
-
4,259,000
4,272,000
4,317,000
已拆股
-
4,299,000
4,324,000
4,367,000
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利
-
10,261,000
8,843,000
10,656,000