MAR - Marriott International, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:162.50
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MAR230616C001625002023-06-02 10:46AM EDT2023-06-1613.330.000.000.00-160.00%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MAR230609P001625002023-06-06 12:25PM EDT2023-06-090.170.000.000.00-11625.00%
MAR230616P001625002023-06-05 3:28PM EDT2023-06-160.260.000.000.00-1817412.50%