MCD - McDonald's Corporation

NYSE - Nasdaq 即時價格。貨幣為 USD。
年度

損益表

所有數字以千元為單位
細節
過去十二個月
30/12/2018
30/12/2017
30/12/2016
總收益
20,890,500
21,025,200
22,820,400
24,621,900
收益成本
9,924,600
10,239,200
12,199,600
14,417,200
毛利
10,965,900
10,786,000
10,620,800
10,204,700
營運成本
研究發展
-
-
-
-
銷售、總務及行政
2,185,600
2,200,200
2,231,300
2,384,500
營運總成本
2,185,600
2,200,200
2,231,300
2,384,500
經營收入或虧損
8,780,300
8,585,800
8,389,500
7,820,200
利息支出
1,093,000
981,200
921,300
884,800
其他收益總數/支出淨額
25,500
206,800
1,097,900
-73,000
稅前收益
7,742,700
7,816,100
8,573,500
6,866,000
所得稅費用
1,874,200
1,891,800
3,381,200
2,179,500
連續營業收益
5,868,500
5,924,300
5,192,300
4,686,500
淨收益
5,868,500
5,924,300
5,192,300
4,686,500
可分配給普通股股東的淨收入
5,868,500
5,924,300
5,192,300
4,686,500
已回報的每股盈利
基本資料
-
7.61
6.54
5.72
已拆股
-
7.54
6.37
5.44
加權平均流通股份
基本資料
-
778,200
794,100
819,300
已拆股
-
785,600
815,500
861,200
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利
-
10,279,300
9,494,800
7,750,800