MRK - Merck & Co., Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:98.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
MRK230623C000980002023-06-02 11:17AM EDT2023-06-2314.550.000.000.00-100.00%
認沽盤範圍2023年6月9日