RWMGX - American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6

Nasdaq - Nasdaq 延遲價格。貨幣為 USD。

風險總覽

晨星風險評級
上升年數11
下跌年數2
1 年最佳總回報率 (2023年6月1日)32.34%
1 年最差總回報 (2023年6月1日)

風險統計數據

3 年
RWMGX類別平均
5 年
RWMGX類別平均
10 年
RWMGX類別平均
Alpha
2.11-0.02
0.01-0.01
0.33-0.02
Beta 值
0.820.01
0.860.01
0.880.01
平均年度回報率
1.240.01
0.930.01
0.970.01
R 平方
89.670.95
93.140.95
93.860.95
標準差
15.680.19
16.650.15
13.480.14
夏普比率
0.860.01
0.570.01
0.790.01
崔納比率
16.120.16
9.980.15
11.650.12