WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:48.00
認購期權
2020年4月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.04-0.56-93.33%26332020-04-097.900.00-112
0.200.00-30522020-04-175.020.00-45
4.030.00--82020-04-24-----
2.960.00-232020-05-01-----