WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:57.50
認購期權
2020年4月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
0.04-0.03-42.86%262,1262020-04-1717.730.00-241,373
0.13+0.01+8.33%61,6482020-06-1911.830.00-5422
0.22-0.01-4.35%135542020-07-1710.620.00-1420
0.600.00-201462020-10-1618.00+2.70+17.65%592
0.92-0.02-2.13%41,0542021-01-1519.45-0.05-0.26%3400
3.000.00-21272022-01-2121.73+2.73+14.37%1115