WMFFX - American Funds Washington Mutual Investors Fund

Nasdaq - Nasdaq 延遲價格。貨幣為 USD。

風險總覽

晨星風險評級
上升年數12
下跌年數2
1 年最佳總回報率 (2023年6月1日)32.19%
1 年最差總回報 (2023年6月1日)

風險統計數據

3 年
WMFFX類別平均
5 年
WMFFX類別平均
10 年
WMFFX類別平均
Alpha
2-0.02
-0.09-0.01
0.23-0.02
Beta 值
0.820.01
0.860.01
0.880.01
平均年度回報率
1.230.01
0.920.01
0.960.01
R 平方
89.680.95
93.140.95
93.840.95
標準差
15.680.19
16.640.15
13.470.14
夏普比率
0.860.01
0.570.01
0.780.01
崔納比率
15.980.16
9.850.15
11.520.12