WMT - Walmart Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:102.00
認購期權
2020年4月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
-----2020-04-090.020.00-90
13.770.00-102020-04-170.120.00-150
-----2020-04-240.270.00-220
-----2020-05-012.100.00-10