WMT - Walmart Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:118.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200228C001180002020-02-21 3:55PM EST2020-02-281.371.361.40+0.47+52.22%1,122016.60%
WMT200306C001180002020-02-21 3:34PM EST2020-03-061.781.851.93+0.54+43.55%99017.55%
WMT200313C001180002020-02-21 3:55PM EST2020-03-132.252.192.28+0.62+38.04%262017.46%
WMT200327C001180002020-02-21 3:47PM EST2020-03-272.552.542.64+0.56+28.14%58016.00%
WMT200403C001180002020-02-21 3:44PM EST2020-04-032.712.732.81+0.52+23.74%26015.67%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200228P001180002020-02-21 3:56PM EST2020-02-280.770.740.77-0.34-30.63%617015.82%
WMT200306P001180002020-02-21 3:16PM EST2020-03-061.241.211.25-0.28-18.42%108016.48%
WMT200313P001180002020-02-21 1:10PM EST2020-03-131.521.501.57-0.36-19.15%21016.31%
WMT200327P001180002020-02-21 2:01PM EST2020-03-272.312.182.24-0.11-4.55%26017.25%
WMT200403P001180002020-02-21 3:56PM EST2020-04-032.452.382.46-0.33-11.87%7017.13%