WMT - Walmart Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:119.00
認購期權範圍2020年4月3日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200403C001190002020-03-27 3:57PM EDT2020-04-030.500.000.000.00-110012.50%
WMT200409C001190002020-03-27 3:25PM EDT2020-04-091.210.000.000.00-33012.50%
WMT200417C001190002020-03-27 11:46AM EDT2020-04-171.600.000.000.00-1206.25%
WMT200424C001190002020-03-26 11:12AM EDT2020-04-241.950.000.000.00-506.25%
WMT200501C001190002020-03-27 3:43PM EDT2020-05-012.090.000.000.00-406.25%
認沽盤範圍2020年4月3日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200403P001190002020-03-27 2:31PM EDT2020-04-0310.150.000.000.00-200.00%
WMT200409P001190002020-03-24 10:29AM EDT2020-04-0910.720.000.000.00-1100.00%
WMT200424P001190002020-03-26 2:27PM EDT2020-04-2410.400.000.000.00-400.00%
WMT200501P001190002020-03-23 3:22PM EDT2020-05-0112.630.000.000.00-100.00%
WMT200508P001190002020-03-30 12:12AM EDT2020-05-0812.47--0.00---0.00%