WMT - Walmart Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:124.00
認購期權範圍2020年2月21日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200221C001240002020-02-20 11:49AM EST2020-02-210.010.000.000.00-63025.00%
WMT200228C001240002020-02-20 3:40PM EST2020-02-280.020.000.000.00-2006.25%
WMT200306C001240002020-02-20 2:51PM EST2020-03-060.060.000.000.00-206.25%
WMT200313C001240002020-02-20 3:22PM EST2020-03-130.150.000.000.00-706.25%
WMT200327C001240002020-02-20 11:59AM EST2020-03-270.260.000.000.00-603.13%
WMT200403C001240002020-02-19 3:53PM EST2020-04-030.440.000.000.00-203.13%
認沽盤範圍2020年2月21日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200221P001240002020-02-19 3:23PM EST2020-02-216.200.000.000.00-7400.00%
WMT200228P001240002020-02-19 1:14PM EST2020-02-285.740.000.000.00-100.00%
WMT200306P001240002020-02-19 3:46PM EST2020-03-066.150.000.000.00-100.00%
WMT200327P001240002020-02-18 12:58PM EST2020-03-275.600.000.000.00-300.00%