XPEV - XPeng Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:11.50
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230609C000115002023-06-05 2:08PM EDT2023-06-090.010.000.010.00-10429187.50%
XPEV230616C000115002023-06-05 10:06AM EDT2023-06-160.040.020.040.00-12215115.63%
XPEV230623C000115002023-05-25 11:32AM EDT2023-06-230.060.020.050.00-12989.84%
XPEV230630C000115002023-06-06 11:27AM EDT2023-06-300.050.050.070.00-1383.59%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230609P000115002023-06-05 11:36AM EDT2023-06-093.053.003.200.00-16304.69%
XPEV230616P000115002023-06-02 11:11AM EDT2023-06-162.973.053.250.00-2020115.63%
XPEV230623P000115002023-06-01 9:59AM EDT2023-06-233.953.053.250.00-61187.50%
XPEV230630P000115002023-05-31 12:07PM EDT2023-06-303.853.103.300.00--2089.84%