XPEV - XPeng Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:13.50
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230609C000135002023-06-02 12:15PM EDT2023-06-090.010.000.020.00-40102287.50%
XPEV230616C000135002023-06-02 11:37AM EDT2023-06-160.020.000.030.00-1010143.75%
XPEV230623C000135002023-05-11 2:58PM EDT2023-06-230.280.010.060.00--21123.44%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230623P000135002023-05-10 11:44AM EDT2023-06-233.675.055.250.00--10120.31%