XPEV - XPeng Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:14.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230609C000140002023-06-01 9:30AM EDT2023-06-090.010.000.020.00-10228306.25%
XPEV230616C000140002023-06-02 3:30PM EDT2023-06-160.020.010.020.00-471,144153.13%
XPEV230623C000140002023-05-15 3:36PM EDT2023-06-230.100.000.050.00-114123.44%
XPEV230721C000140002023-06-07 3:37PM EDT2023-07-210.060.050.060.00-9011,99385.94%
XPEV231020C000140002023-06-06 2:51PM EDT2023-10-200.300.270.300.00-361572.66%
XPEV240119C000140002023-06-07 12:20PM EDT2024-01-190.520.530.58-0.05-8.77%3347770.12%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230616P000140002023-05-23 12:27PM EDT2023-06-164.955.555.700.00-11,415131.25%
XPEV230721P000140002023-06-07 3:37PM EDT2023-07-215.655.605.80-0.45-7.38%9013892.19%
XPEV231020P000140002023-05-25 10:32AM EDT2023-10-205.955.906.10-0.55-8.46%202779.49%
XPEV240119P000140002023-06-05 1:29PM EDT2024-01-196.306.156.350.00-144973.63%