XPEV - XPeng Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:17.00
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230609C000170002023-05-25 3:41PM EDT2023-06-090.010.000.030.00-77425.00%
XPEV230623C000170002023-05-25 3:42PM EDT2023-06-230.030.000.050.00-42159.38%
XPEV230630C000170002023-05-25 3:43PM EDT2023-06-300.030.000.050.00-55134.38%
XPEV240419C000170002023-06-05 12:07PM EDT2024-04-190.480.430.550.00-20061368.16%
XPEV240621C000170002023-06-02 3:10PM EDT2024-06-210.610.550.670.00-21166.89%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230609P000170002023-05-15 10:26AM EDT2023-06-097.328.508.700.00--1550.00%
XPEV230616P000170002023-05-25 9:41AM EDT2023-06-169.108.508.700.00--1259.38%
XPEV240419P000170002023-06-05 12:01PM EDT2024-04-199.259.109.250.00-1,0001,00971.00%
XPEV240621P000170002023-06-05 12:59PM EDT2024-06-219.459.259.400.00-107370.41%