XPEV - XPeng Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:17.50
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230616C000175002023-06-05 1:20PM EDT2023-06-160.010.000.030.00-391,804206.25%
XPEV230721C000175002023-05-30 12:26PM EDT2023-07-210.050.020.04+0.01+25.00%14,465102.34%
XPEV231020C000175002023-06-05 1:04PM EDT2023-10-200.160.130.150.00-1434977.34%
XPEV240119C000175002023-06-02 11:12AM EDT2024-01-190.310.290.340.00-44,15172.66%
XPEV250117C000175002023-06-06 2:48PM EDT2025-01-171.010.901.080.00-7035465.53%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230616P000175002023-06-06 10:03AM EDT2023-06-169.109.009.200.00-11,323267.19%
XPEV230721P000175002023-06-06 10:03AM EDT2023-07-219.159.109.250.00-1312113.28%
XPEV231020P000175002023-06-05 10:45AM EDT2023-10-209.239.209.350.00-250579.10%
XPEV240119P000175002023-06-05 11:25AM EDT2024-01-199.459.359.650.00-13,75076.66%
XPEV250117P000175002023-06-06 1:25PM EDT2025-01-1710.3010.1010.300.00-71,01567.92%