CAT - Caterpillar Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:162.50
認購期權範圍2020年2月21日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
CAT200221C001625002020-02-04 10:33AM EST2020-02-210.020.000.020.00-11670.31%
CAT200228C001625002020-02-06 9:54AM EST2020-02-280.040.000.040.00-1545.51%
認沽盤範圍2020年2月21日