CWMEX - American Funds Washington Mutual Investors Fund

Nasdaq - Nasdaq 延遲價格。貨幣為 USD。

風險總覽

晨星風險評級
上升年數16
下跌年數4
1 年最佳總回報率 (2023年6月5日)31.45%
1 年最差總回報 (2023年6月5日)

風險統計數據

3 年
CWMEX類別平均
5 年
CWMEX類別平均
10 年
CWMEX類別平均
Alpha
0.99-0.02
-0.7-0.01
-0.41-0.02
Beta 值
0.820.01
0.860.01
0.880.01
平均年度回報率
1.050.01
0.840.01
0.890.01
R 平方
89.390.95
93.110.95
93.80.95
標準差
15.610.19
16.650.15
13.470.14
夏普比率
0.710.01
0.510.01
0.720.01
崔納比率
12.860.16
8.610.15
10.480.12