DIS - The Walt Disney Company

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:113.00
認購期權範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230623C001130002023-06-08 10:20AM EDT2023-06-230.020.010.030.00-13645.31%
DIS230630C001130002023-06-09 3:37PM EDT2023-06-300.040.030.05+0.01+33.33%11739.45%
認沽盤範圍2023年6月16日