FWMIX - American Funds Washington Mutual Investors Fund

Nasdaq - Nasdaq 延遲價格。貨幣為 USD。

風險總覽

晨星風險評級
上升年數3
下跌年數2
1 年最佳總回報率 (2023年6月1日)28.91%
1 年最差總回報 (2023年6月1日)

風險統計數據

3 年
FWMIX類別平均
5 年
FWMIX類別平均
10 年
FWMIX類別平均
Alpha
2.1-0.02
0.01-0.01
0.22-0.02
Beta 值
0.830.01
0.860.01
0.880.01
平均年度回報率
1.240.01
0.930.01
0.960.01
R 平方
89.70.95
93.150.95
93.860.95
標準差
15.70.19
16.640.15
13.480.14
夏普比率
0.860.01
0.570.01
0.780.01
崔納比率
16.110.16
9.980.15
11.510.12