RWMFX - American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-5

Nasdaq - Nasdaq 延遲價格。貨幣為 USD。

風險總覽

晨星風險評級
上升年數17
下跌年數3
1 年最佳總回報率 (2023年6月5日)32.26%
1 年最差總回報 (2023年6月5日)

風險統計數據

3 年
RWMFX類別平均
5 年
RWMFX類別平均
10 年
RWMFX類別平均
Alpha
1.53-0.02
-0.15-0.01
0.15-0.02
Beta 值
0.830.01
0.860.01
0.880.01
平均年度回報率
1.10.01
0.880.01
0.940.01
R 平方
89.380.95
93.10.95
93.790.95
標準差
15.620.19
16.660.15
13.480.14
夏普比率
0.750.01
0.540.01
0.760.01
崔納比率
13.580.16
9.290.15
11.170.12