TMCI - Treace Medical Concepts, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
認購期權範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
TMCI230616C000100002023-02-03 12:14PM EDT10.0015.0010.7012.000.00-10100.00%
TMCI230616C000200002023-05-01 11:34AM EDT20.006.205.309.000.00-202155.47%
TMCI230616C000250002023-05-23 12:10PM EDT25.002.141.452.100.00-486462.89%
TMCI230616C000300002023-05-18 3:19PM EDT30.000.100.000.150.00-21,91549.41%
TMCI230616C000350002023-04-06 3:55PM EDT35.000.350.000.200.00-1086079.30%
認沽盤範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期拍板收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
TMCI230616P000100002023-03-09 10:33AM EDT10.000.200.000.450.00-122280.86%
TMCI230616P000125002022-11-15 11:29AM EDT12.501.330.300.850.00-1010281.84%
TMCI230616P000150002023-02-02 4:46PM EDT15.000.500.103.300.00-49156331.84%
TMCI230616P000175002023-02-08 2:19PM EDT17.501.000.251.000.00-200200179.49%
TMCI230616P000200002023-05-09 10:25AM EDT20.000.650.050.100.00-106175.78%
TMCI230616P000225002023-05-30 10:52AM EDT22.500.150.100.150.00-145554.30%
TMCI230616P000250002023-05-11 9:37AM EDT25.001.000.000.750.00-5758.01%
TMCI230616P000350002022-12-01 11:41AM EDT35.0012.5510.3013.900.00-139386265.33%