WSHCX - American Funds Washington Mutual Investors Fund Class C

Nasdaq - Nasdaq 延遲價格。貨幣為 USD。

風險總覽

晨星風險評級
上升年數16
下跌年數5
1 年最佳總回報率 (2023年6月5日)30.87%
1 年最差總回報 (2023年6月5日)

風險統計數據

3 年
WSHCX類別平均
5 年
WSHCX類別平均
10 年
WSHCX類別平均
Alpha
0.52-0.02
-1.17-0.01
-0.88-0.02
Beta 值
0.820.01
0.860.01
0.880.01
平均年度回報率
1.010.01
0.80.01
0.850.01
R 平方
89.380.95
93.10.95
93.790.95
標準差
15.610.19
16.650.15
13.480.14
夏普比率
0.680.01
0.480.01
0.680.01
崔納比率
12.220.16
8.010.15
9.890.12