WSHFX - American Funds Washington Mutual Investors Fund

Nasdaq - Nasdaq 延遲價格。貨幣為 USD。

風險總覽

晨星風險評級
上升年數16
下跌年數5
1 年最佳總回報率 (2023年6月1日)31.81%
1 年最差總回報 (2023年6月1日)

風險統計數據

3 年
WSHFX類別平均
5 年
WSHFX類別平均
10 年
WSHFX類別平均
Alpha
1.73-0.02
-0.36-0.01
-0.04-0.02
Beta 值
0.820.01
0.860.01
0.880.01
平均年度回報率
1.210.01
0.890.01
0.940.01
R 平方
89.660.95
93.140.95
93.840.95
標準差
15.690.19
16.650.15
13.480.14
夏普比率
0.840.01
0.550.01
0.760.01
崔納比率
15.60.16
9.510.15
11.180.12