XPEV - XPeng Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:10.50
認購期權範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230609C000105002023-06-06 3:58PM EDT2023-06-090.010.000.010.00-5544137.50%
XPEV230616C000105002023-06-07 1:26PM EDT2023-06-160.040.040.05-0.02-33.33%31,64497.66%
XPEV230623C000105002023-06-07 12:17PM EDT2023-06-230.080.050.080.00-1111280.08%
XPEV230630C000105002023-06-05 11:52AM EDT2023-06-300.120.090.110.00-35641775.00%
XPEV230707C000105002023-06-06 1:42PM EDT2023-07-070.190.120.150.00-11172.27%
XPEV230714C000105002023-06-02 11:00AM EDT2023-07-140.220.140.200.00-6669.92%
認沽盤範圍2023年6月9日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230609P000105002023-06-06 12:35PM EDT2023-06-091.832.022.200.00-149239.06%
XPEV230616P000105002023-06-06 10:38AM EDT2023-06-162.272.082.230.00-21292.19%
XPEV230623P000105002023-06-06 10:22AM EDT2023-06-232.282.142.280.00-4487.50%
XPEV230630P000105002023-05-26 9:54AM EDT2023-06-302.772.212.320.00-1184.38%