DIS - The Walt Disney Company

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:111.00
認購期權範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230623C001110002023-06-07 3:57PM EDT2023-06-230.040.010.030.00-2218041.80%
DIS230630C001110002023-06-06 3:08PM EDT2023-06-300.100.040.060.00-11237.50%
認沽盤範圍2023年6月16日