DIS - The Walt Disney Company

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:114.00
認購期權範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230623C001140002023-06-07 2:51PM EDT2023-06-230.030.000.030.00-86246.88%
認沽盤範圍2023年6月16日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
DIS230623P001140002023-05-15 10:43AM EDT2023-06-2322.5021.8522.200.00--058.01%