GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:1750.00
認購期權
2023年6月2日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
588.030.00-172023-06-1695.650.00-19
672.330.00-2132023-09-15100.000.00-13
685.230.00-402024-06-21145.890.00-22