GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:2400.00
認購期權
2023年6月16日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
261.700.00-1762023-06-16327.790.00-11,677
303.190.00-4682023-09-15363.280.00-430
323.300.00-11182024-01-19375.000.00-1493
480.000.00--12024-06-21370.000.00-13