GOOG - Alphabet Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:77.00
認購期權
2023年6月9日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
29.500.00-132002023-06-160.020.00-1000
52.550.00-1402023-09-150.250.00-910
35.400.00-102024-01-190.810.00-550
46.000.00-102024-06-211.410.00-60