WBA - Walgreens Boots Alliance, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:55.50
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228C000555002020-02-24 3:40PM EST2020-02-280.070.002.070.00-1184425.39%
WBA200306C000555002020-02-11 1:50PM EST2020-03-060.380.002.120.00-515151.76%
WBA200313C000555002020-02-19 11:13AM EST2020-03-130.190.002.160.00-119111.62%
WBA200320C000555002020-02-24 3:29PM EST2020-03-200.110.010.690.00--1564.84%
WBA200327C000555002020-02-14 2:15PM EST2020-03-270.720.002.000.00-1278.03%
WBA200403C000555002020-02-21 11:27AM EST2020-04-030.570.000.530.00-51656.89%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WBA200228P000555002020-02-20 9:37AM EST2020-02-286.608.8012.400.00-711238.28%
WBA200306P000555002020-02-06 9:30AM EST2020-03-062.768.8012.450.00--187.50%
WBA200313P000555002020-02-21 9:56AM EST2020-03-133.788.8012.200.00-23134.38%
WBA200327P000555002020-02-18 3:25PM EST2020-03-274.099.4011.900.00-181889.21%