WBD - Warner Bros. Discovery, Inc.

NasdaqGS - NasdaqGS 即時價格。貨幣為 USD。
價內期權
顯示:清單馬鞍式權證組合
拍板:7.50
認購期權
2023年6月2日
認沽盤
收市價變化% 變化成交量未平倉合約到期日收市價變化% 變化成交量未平倉合約
3.900.00-102023-06-09-----
3.950.00-202023-06-160.030.00-40
3.650.00-102023-07-210.040.00-290
4.080.00-1002023-09-150.190.00-20
4.280.00-502023-10-200.220.00-30
4.380.00-202024-01-190.400.00-260
5.150.00-6502024-06-210.680.00-730
5.340.00-202025-01-170.930.00-130