WMT - Walmart Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:113.00
認購期權範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200228C001130002020-02-20 1:08PM EST2020-02-284.775.506.200.00-50038.62%
WMT200306C001130002020-02-21 12:48PM EST2020-03-065.725.756.00+0.64+12.60%6023.78%
WMT200313C001130002020-02-18 9:51AM EST2020-03-136.105.906.300.00-10023.61%
WMT200327C001130002020-02-18 12:11AM EST2020-03-276.156.156.400.00--019.28%
認沽盤範圍2020年2月28日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
WMT200228P001130002020-02-21 3:42PM EST2020-02-280.090.070.09-0.02-18.18%83022.27%
WMT200306P001130002020-02-21 2:08PM EST2020-03-060.300.260.31-0.04-11.76%20021.58%
WMT200313P001130002020-02-21 3:15PM EST2020-03-130.460.420.51-0.08-14.81%2020.75%
WMT200327P001130002020-02-21 11:48AM EST2020-03-270.820.770.84-0.18-18.00%3019.48%
WMT200403P001130002020-02-19 11:16AM EST2020-04-030.890.900.99-0.01-1.11%-019.07%