XPEV - XPeng Inc.

NYSE - NYSE 延遲價格。貨幣為 USD。
價內期權
拍板:6.50
認購期權範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230602C000065002023-05-23 12:59PM EDT2023-06-022.671.651.750.00-1550.00%
XPEV230609C000065002023-05-26 10:03AM EDT2023-06-091.501.651.79+0.01+0.67%12379.69%
XPEV230616C000065002023-05-25 10:58AM EDT2023-06-161.581.711.820.00--1782.81%
XPEV230623C000065002023-05-25 12:26PM EDT2023-06-231.571.731.860.00--178.13%
XPEV230630C000065002023-05-25 2:22PM EDT2023-06-301.621.761.880.00--3274.22%
認沽盤範圍2023年6月2日
合約名稱上次交易日期到期日收市價買盤賣出價變化% 變化成交量未平倉合約引伸波幅
XPEV230602P000065002023-05-26 3:58PM EDT2023-06-020.030.020.030.00-205107139.06%
XPEV230609P000065002023-05-26 10:14AM EDT2023-06-090.070.040.050.00-215796.09%
XPEV230616P000065002023-05-26 12:46PM EDT2023-06-160.090.080.09-0.03-25.00%62989.06%
XPEV230623P000065002023-05-26 11:30AM EDT2023-06-230.120.110.14-0.08-40.00%10685.16%
XPEV230630P000065002023-05-26 2:28PM EDT2023-06-300.160.160.20-0.07-30.43%115285.55%
XPEV230707P000065002023-05-25 11:30AM EDT2023-07-070.250.170.220.00--280.08%